Pravila privatnosti

Op?a uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Saldo Nova d.o.o. posluje u skladu sa Op?om uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE?A od 27. travnja 2016.). GDPR donosi okvir za postavljanje visokog standarda zaštite osobnih podataka svih gra?ana EU.
Prema Op?oj uredbi, dužni smo od Vas tražiti privolu o prikupljanju i korištenju Vaših osobnih podataka, u svrhu kreiranja baze podataka nužne za kreiranje ponude i komunikacije usluge. Podatke koje prikupljujemo mogu biti: vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, naziv obrta, tvrtke i OIB.
Privole
Osobni podaci se prikupljaju na transparentan i zakonit na?in. Svi podaci koji se prikupljaju trebaju biti pod privolom, odnosno svaki subjekt treba eksplicitno odobriti da se njegovi podaci mogu pohraniti i koristiti u jasno zadanu svrhu. Tako?er mora biti jasno definirano zbog kojeg razloga se podaci prikupljaju i kako ?e se obra?ivati.
Kola?i?i
Naša stranica prikuplja tzv. “kola?i?e” koji vam omogu?avaju bolje korisni?ko iskustvo. U skladu s novom europskom regulativom, nadogradili smo politiku privatnosti i korištenja kola?i?a. Kola?i?e upotrebljavamo kako bismo vam omogu?ili što bolje korisni?ko iskustvo i funkcionalnost naših web stranica. Daljnjim korištenjem naše web stranice, suglasni ste s korištenjem kola?i?a.
Ako ostavite komentar na našoj web stranici, možete se uklju?iti u spremanje vašeg imena, adrese e-pošte i web stranice u kola?i?e. Ovo je za vašu udobnost tako da vam ne bi trebalo ponovno ispunjavati svoje podatke kada ostavljate drugi komentar. Ovi kola?i?i trajat ?e godinu dana.
Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ?emo privremeni kola?i? kako bismo utvrdili prihva?a li vaš preglednik kola?i?e. Ovaj kola?i? ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik.
Kad se prijavite, tako?er ?emo postaviti nekoliko kola?i?a za spremanje podataka o prijavi i izbora zaslona. Kola?i?i za prijavu traju dva dana, a kola?i?i opcija zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Upamti me”, prijava ?e trajati dva tjedna. Ako se odjavite sa svog ra?una, kola?i?i za prijavu bit ?e uklonjeni.
Komentari
Kada posjetitelji ostavljaju komentare na webu, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posjetitelja kako bi pomogli u otkrivanju neželjene pošte.
Anonimni niz stvoren s adrese e-pošte (koja se tako?er naziva hash) može se dostaviti usluzi Gravatar da vidi koristi li je. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.
Sadržaj
Ako slike u?itate na web mjesto, trebali biste izbjegavati prijenos slika sa uklju?enim podacima o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji web stranice mogu preuzeti i izvu?i sve podatke o lokaciji iz slika na web mjestu.
Ugra?eni sadržaj s drugih web stranica
?lanci na ovoj web stranici mogu sadržavati ugra?eni sadržaj (npr. Videozapisi, slike, ?lanci itd.). Ugra?eni sadržaj s drugih web lokacija ponaša se na potpuno isti na?in kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu.
Te web stranice mogu prikupljati podatke o vama, upotrebljavati kola?i?e, ugra?ivati dodatno pra?enje tre?e strane i nadzirati vašu interakciju s tim ugra?enim sadržajem, uklju?uju?i pra?enje vaše interakcije s ugra?enim sadržajem ako imate ra?un i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Tehni?ka zaštita
Kanali komunikacije kojima Saldo Nova d.o.o. raspolaže, podržani su sa sigurnosnim certifikatima i protokolima koji štite protok podataka.
Izvještaji i zahtjevi
Saldo Nova d.o.o.na zahtjev korisnika omogu?ava izvještaje koji potvr?uju da je korištenja osobnih podataka u sukladnosti s Uredbom.
• Izvještaj o prikupljenim podacima i na?inu prikupljanja podataka
• Izvještaj o traženom brisanju podataka
• Zahtjev za brisanjem i zaboravom podataka
• ?uvanje podataka i brisanje podataka
?uvanje podataka
Podatke obra?ujemo i ?uvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. Uvid o na?inu ?uvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od Saldo Nova d.o.o. , a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@saldonova.hr Vaši prikupljeni osobni podaci ne?e biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, njima se ne?e postupati na neprimjeren na?in, ne?e biti predmetom tajne obrade, ne?e biti prodani tre?oj strani a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogu?ena isklju?ivo uz Vašu pisanu suglasnost.
Pravo na brisanje
Klijent može tražiti brisanje podataka, te se na njegov zahtjev brisanje izvršava, osim u slu?ajevima kada su podaci nužni za ispunjavanje svrhe zbog koje su se podaci prikupili. Nakon brisanja, klijent dobiva potvrdu o izvršenom brisanju osobnih podataka.
Prava ispitanika
Klijenti i partneri ?ije podatke Saldo Nova d.o.o. obra?uje, imaju pravo znati u koju svrhu se njihovi podaci obra?uju te o razdoblju u kojem ?e se podaci obra?ivati. Ispitanici imaju pravo tražiti brisanje podataka i zaborav. Imaju pravu tražiti brisanje dijela podataka.
Proslje?ivanje osobnih podataka
Postoji zakonska osnova po kojoj je Saldo Nova d.o.o. obvezan prosljediti osobne podatke. Ona se provodi temeljem pisanog zahtjeva utemeljenog na važe?im propisima, prema nadležnim državnim tijelima.
Upiti o osobnim podacima
Korisnici usluga mogu ostvariti svoja prava iz Op?e uredbe o zaštiti osobnih podatka slanjem upita sa zahtjevom na email adresu : info@saldonova.hr